Zorg van de school

 Op onze school werken twee intern begeleiders (ib-ers): Yvette Pont (groep 1 t/m 4) en Tonny Boode (groep 5 t/m 8). 

Deze intern begeleiders hebben onder andere als taak de hulp voor leerlingen die extra zorg nodig hebben te coördineren. De intern begeleiders adviseren de groepsleerkracht bij het nemen van maatregelen voor de groep of voor een individuele leerling. 
Daarnaast voeren de intern begeleiders overleg met externe deskundigen, waaronder medewerkers van de schoolbegeleidingsdienst, Bureau Jeugdzorg, speciaal onderwijs, CJG etc. 

Voor de ouders blijft de groepsleerkracht van het kind altijd het eerste aanspreekpunt. Als er zorgen zijn over een kind kan de intern begeleider betrokken worden bij de gesprekken met ouders. De intern begeleiders hebben de coördinatie over alle interne hulp aan kinderen en zijn contactpersoon voor alle externe hulpverleningsinstanties.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.